PRIVACYVERKLARING


HeMuPro, kantoorhoudend aan 

Reaumurstraat 13b
3817zk Amersfoort,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

www.hemupro.nl
Reaumurstraat 13b
3817zk Amersfoort
Tel: +31644988656
KvK:  72458399


Persoonsgegevens die wij verwerken

HeMuPro verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Tevens verkrijgen wij persoonsgegevens over evenementbezoekers die zich een entreeticket verschaffen via een eventuele door
ons ingeschakelde  (voor)verkoop organisatie. Tijdens evenementen of tijdens de uitvoering van een van onze diensten kan het
voorkomen dat er cameraregistratie plaatsvindt. Voor registraties gedaan door derde partijen of individuen verwijzen wij u naar de
betreffende personen die deze registraties doen. Voor registraties gedaan door HeMuPro kunt u zich wenden tot ons via
info@hemupro.nl

Ook kan het zijn dat er cameratoezicht plaatsvindt. Deze opnamen zullen uitsluitend voor veiligheidsdoeleinden worden gebruikt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u telefonisch of in andere correspondenties actief aan ons verstrekt
- Bankrekeningnummer
- Beeldregistratie
- Geluidregistratie


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

HeMuPro verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van:

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@hemupro.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Delen van persoonsgegevens met derden

HeMuPro verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze
opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van uw gegevens.  HeMuPro blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

HeMuPro verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling en/of u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren.
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een      overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek
van de betrokkene vr de sluiting    van een overeenkomst maatregelen te nemen.

- Verzenden van onze nieuwsbrief of flyer. De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn
persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

- Promotie van events doormiddel van beeld (foto/video) en/of geluids opnames. De verwerking is noodzakelijk voor de
behartiging van de gerechtvaardigde belangen van HeMuPro of van een derde, behalve wanneer de belangen of de
grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen,
zwaarder wegen dan die belangen.

- HeMuPro verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor
onze belastingaangifte. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op de
verwerkingsverantwoordelijke rusten.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

HeMuPro bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens
worden verzameld.  Bewaartermijnen zijn afhankelijk van de reden en/of het doel waarvoor deze aan ons zijn verstrekt.


Toepasselijkheid

In deze Privacyverklaring wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege HeMuPro
en heeft alleen betrekking op het gebruik van persoonsgegevens van bezoekers van onze websites, bezoekers van onze
evenementen en klanten die gebruik maken van door ons aangeboden diensten. Deze privacyverklaring is niet van toepassing
op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar in onze websites en in onze mailingen naar
verwezen wordt.
Wij adviseren het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

HeMuPro gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of
smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij
hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw
eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door HeMuPro en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek
kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde
organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking
van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar:  info@hemupro.nl Om er zeker van te
zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan,
vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HeMuPro neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op  via info@hemupro.nl